• ALTIN (TL/GR)
  974,31
  % 0,49
 • %
 • ÇEYREK ALTIN
  1.590,00
  % 0,19
 • REŞAT ALTINI
  6.379,47
  % 0,73
 • %
 • /TL
  %
 • BITCOIN/TL
  322673,436
  % -1,75
 • BIST 100
  %

İCRA TAKİBİ NEDİR VE NASIL BAŞLATILIR?

İCRA TAKİBİ NEDİR VE NASIL BAŞLATILIR?

İcra işlemleri, İcra İflas Kanunu ile düzenlenmiştir.

İcra takibi, borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ifa etmemesi (ödememesi) halinde alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü’ ne başvurarak başlatılan bir takiptir. İcra takibi bir avukat aracılığıyla yürütülebileceği gibi bizzat alacaklının kendisi de bu işlemi yürütebilir.

Takibin başlatılması için gerekli kanuni prosedür ve sürelere uyulması bakımından alacaklının herhangi bir hak kaybına uğramaması için söz konusu işlemlerin icra hukuk bilgisine sahip bir avukat aracılığı ile takip edilmesinde fayda vardır.

İcra takipleri ilamlı takip ve ilamsız takip olmak üzere ikiye ayrılır. İlamlı icra bir mahkeme kararına dayanılarak başlatılan icra işlemidir. İlamsız icra ise ortada bir mahkeme kararı bulunmaksızın para ve teminat alacaklarının tahsili için başlatılabilecek icra işlemidir. Ayrıca kiralanan bir taşınmazın tahliyesi de icra müdürlüğünden ilamsız icra yolu ile istenebilir.

Uygulama en sık kullanılan takip yolu genel haciz yolu ile takip yoludur. Genel haciz yoluyla takip, ilamsız icra türlerinden biridir. Genel haciz yolu yalnızca para ve teminat alacakları için başvurulabilecek bir yoldur. Bu yola başvurabilmek için alacağın rehinle güvence altına alınmamış olması gereklidir. Rehinle güvence altına alınmış alacaklar için önce rehine başvurma zorunluluğu vardır.

Genel Haciz Yolu İle Takipte Takibin Aşamaları

Genel haciz yolu ile icra takibi temel olarak 6 aşamadan meydana gelmektedir.
Bu aşamalar; 1) Takip talebi, 2) Ödeme Emri, 3) Takibin kesinleşmesi, 4) Haciz, 5) Satış, 6) Paraların paylaştırılmasıdır.

İcra takibi için görevli merci icra daireleridir. Yetki konusu takip yapılacak işlemlerin hangi yerdeki icra dairesi tarafından yapılması gerektiğine ilişkindir. Bu konuda genel yetkili icra dairesi, borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesidir. Özel yetki kurallarının geçerli olduğu hususlar bu kuralın istisnasını oluşturmaktadır.

Benzer Yazımız  Ölen Kişinin Kredi Kartı Borcu Ne Olur?

İcra takibi yapmak isteyen alacaklı, İcra takibi için öncelikle takip talebini kanuna uygun bir şekilde hazırlamalıdır. Alacaklı icra takibine ilişkin alacak dosyasını usulüne uygun şekilde oluşturduktan sonra; alacak talebi ile yetkili icra müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Takip talebi ve gerekli harç ve masrafların da ödenmesinden sonra icra dairesi tarafından borçluya ödeme emri gönderilmesi gerekmektedir.

Ödeme emrinde, alacaklıya ve borca ait bilgiler ile ödeme emri tebliğ edildikten sonra borçlunun ne yapması gerektiğini gösteren ihtarlar bulunur. Bu aşama borçlu açısından son derece önemlidir. Ödeme emrini tebliğ alan borçlunun önünde 7 günlük bir süre bulunmaktadır. Bu süre içerisinde borçlu ya borcu ödeyecek ya da itiraz edecektir. Ancak bu sürede ödeme yapılmaz ve borca itiraz da edilmezse takibin kesinleşmesi söz konusu olacaktır. Ödeme emri tebliğ edilen borçlu veya onun adına ödeme emrini tebliğ alan kişiler 7 GÜNLÜK SÜREYE DİKKAT ETMELİDİR.

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse takip kesinleşir. Takibin kesinleşmesi ile alacaklının talebi halinde borçlunun malvarlığı üzerine haciz konulabilecektir.

Yedi günlük süre, tebliğin yapıldığı günü izleyen günden itibaren başlayacaktır. Örneğin; 7 Eylül SALI günü tebligat yapılmış ise, süre 9 Eylül Çarşamba ve 14 Eylül Salı günü çalışma saati bitiminde sona erer. Elektronik ortamda (UYAP) yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.

Borçlu kusuru olmaksızın ödeme emrine itiraz süresini kaçırdıysa itirazını sonradan da yapabilir. Sonradan yapılan bu itiraza gecikmiş itiraz denilmektedir. Gecikmiş itiraz icra dairesine değil, icra dairesinin bulunduğu yerdeki İcra Mahkemesine yapılmaktadır. Söz konusu engelin kalktığı günden itibaren üç günlük sürede gecikmiş itirazın yapılması gerekmektedir. Gecikmiş itirazda takip kendiliğinden durmaz. İtiraz ile takibin durup durmayacağına icra mahkemesi karar vermektedir.

Benzer Yazımız  Baba Evinde Kalıyorum Eve İcra Gelir Mi?

İcra takibi başlatabilmeniz için kendinizi Vekil ile temsil ettirmeniz şart değildir. Kendiniz de icra takibine ilişkin işlemleri takip edebilirsiniz. Ancak icra takibi hukukun son derece teknik bir alanıdır. İcra hukukuna ilişkin süreçler uzmanlık gerektirir. Yapacağınız hata ve kaçıracağınız süreler hak kayıplarına uğramanıza sebep olabilir. Bu nedenle alacağınızın tahsili için bir avukat ile görüşerek, kendinizi temsil ettirmeniz her zaman için sizin yararınıza olacaktır.

KAYNAK:habereguven.com